Motion Tour USA, Houston.

New Motion Tour HoustonIMG_1922Motion Tour HoustonIMG_1462 Motion Tour HoustonIMG_1500 Motion Tour HoustonIMG_1518 Motion Tour HoustonIMG_1544 Motion Tour HoustonIMG_1561 Motion Tour HoustonIMG_1567 Motion Tour HoustonIMG_1581 Motion Tour HoustonIMG_1588 Motion Tour HoustonIMG_1590  Motion Tour HoustonIMG_1641 Motion Tour HoustonIMG_1643 Motion Tour HoustonIMG_1644 Motion Tour HoustonIMG_1649 Motion Tour HoustonIMG_1705 Motion Tour HoustonIMG_1737 copy small Motion Tour HoustonIMG_1765 Motion Tour HoustonIMG_1782 Motion Tour HoustonIMG_1789 Motion Tour HoustonIMG_1959  New Motion Tour HoustonIMG_1869 New Motion Tour HoustonIMG_1911Motion Tour HoustonIMG_1601New Motion Tour HoustonIMG_1849